Bescherming Persoonsgegevens

Privacy Policy Inkt & Olie massagepraktijk

Inkt & Olie massagepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Inkt & Olie massagepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: – Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document; – Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer. Als Inkt & Olie massagepraktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Inkt & Olie massagepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinden; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inkt & Olie massagepraktijk de volgende persoonsgegevens van je vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Postcode; – Woonplaats; – Telefoonnummer; – E-mailadres; – Geboortedatum; – Beperkte medische gegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Inkt & Olie massagepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Inkt & Olie massagepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinden; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inkt & Olie massagepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Inkt & Olie massagepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door  Inkt & Olie massagepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of invullen formulier op de website;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inkt & Olie massagepraktijk de volgende persoonsgegevens van je vragen: – Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – (Zakelijk) Telefoonnummer; – (Zakelijk) E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Inkt & Olie massagepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor: – Op dit moment nog niets;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn Inkt & Olie massagepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; – Alle personen die namens Inkt & Olie massagepraktijk van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. – Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; – Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent jouw gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen Als je naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens Inkt & Olie massagepraktijk

Daphne Alders

06 – 150 850 13

email: dd.alders@gmail.com